[vissza]

Egészségügyi,

Szociális és Családügyi Minisztérium

 

 

 

Családi pótlék

 

 

 

Családi pótlékra jogosult:

 

-        a vérszerinti, az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs (a továbbiakban együtt: szülő),

-        a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő és a gyám,

-        a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetve a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt, vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermek-védelmi gondoskodás alatt álló gyermek (személy) után

-        a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermek (személy) után

 

 

 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

 

 

 

Ki után folyósítható a családi pótlék?

 

-         a még nem tanköteles,

-         a tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles (16 éves korig),

-         a középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézményi) tanulmányokat folytató gyermek után az alábbiak szerint

-         2003. január 1. és 2003. augusztus 31. közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig, amely alatt betölti a 21. életévét

-         2003. szeptember 1. és 2004. augusztus 31. között annak a tanévnek a végéig, amely alatt betölti a 22. életévét

-         2004. szeptember 1-től annak a tanévnek a végéig, amely alatt betölti a 23. életévét.

 

Saját jogon ki jogosult a családi pótlékra?

 

-         a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy,

-         az a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató nagykorú,

·         akinek mindkét szülője elhunyt

·         akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

·         aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

·         akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

 

Ki minősül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek?

 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:

-         az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban (5/2003.(II.19.) ESZCSM rendelet) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul

-         az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag legalább még egy évig fennáll.

-         2003. december 31-ét követő időponttól tizennyolc éven felüli személy részére magasabb összegű családi pótlékra való új jogosultság nem állapítható meg, kivéve azt az esetet, ha a jogosultság 2004. január 1-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmet 2003. december 31-ig benyújtják.

 

Jár-e családi pótlék a felsőoktatási intézmény hallgatója után?

 

A felsőoktatási intézmény hallgatója után nem jár családi pótlék, még abban az esetben sem, ha pl. csak 18 éves. Ha azonban a család több gyermeket nevel, s utánuk jogosultak az ellátásra, a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából a nagykorú, egyetemista gyermeket figyelembe kell venni.

 

Ki és hogyan igazolja a tanulói jogviszony fennállását?

 

A közoktatási intézmény vezetőjének „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról” című formanyomtatványon kell igazolnia

-         a tanköteles koron túl a gyermek tanulói jogviszonyának fennállását minden tanév szeptember 30-ig, utolsó tanévben a megszűnés várható időpontját.

A családi pótlékra jogosult személynek az intézmény igazolását a kézhezvételtől számított 8 napon belül be kell nyújtania az igényelbíráló szervnek.

 


Milyen összegű a családi pótlék?

 

Az ellátás havi összege (a családi pótlék és családi pótlék):

-         egy gyermekes család esetén                          4.600,- Ft

-         egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén    5.400,- Ft

-         két gyermekes család esetén
(gyermekenként)                                                        5.600,- Ft

-         két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)               6.500,- Ft

-         három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)            7.100,- Ft

-         három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén

-         (gyermekenként)                                                7.600,- Ft

-         tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén            12.600,- Ft

-         a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermek-védelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén               6.500,- Ft.

A családi pótlék július hónapra járó összege kétszerese a fentieknek.

 

Ki az ellátás összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető gyermek?

 

-         Az a vérszerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermek, aki után a szülő, a nevelőszülő, a gyám, családi pótlékra jogosult,

-         az, aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézménybe akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben első egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben résztvevő hallgatója és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,

-         az, aki saját jogán jogosult az ellátásra valamint

-         aki fogyatékos és a szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart.

Ki az egyedülálló?

 

Egyedülálló az a szülő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Ezen túl egyedülállónak minősül az ellátás megállapításánál a gyám

-         akinek a férje, élettársa sorkatonai szolgálatot teljesít

-         ha saját maga vagy házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs

-         ha fogyatékossági támogatásban

-         ha rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a csoportonként megállapított legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs

-         ha nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik

-         ha időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs

-         a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.

 

A külföldön tartózkodó szülő mikor kaphat családi pótlékot?

 

Akkor, ha a külföldi tartózkodásának időtartama a három hónapot nem haladja meg.

 

Hogyan és hova kell bejelenteni a családi pótlékra vonatkozó igényt?

 

A családi pótlékra vonatkozó igényt az „Igénybejelentés családi pótlékra” című formanyomtatványon kell benyújtani a munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén illetve a lakóhely szerint a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságánál. Ha a benyújtást követően a gyermekek száma változik, akkor ezt a „Bejelentés a gyermekszám változásáról” című formanyomtatványon kell közölni.

 

Mi történik akkor, ha a gyermek után más személy válik jogosulttá az ellátásra?

 

Ha ugyanabban a hónapban más személy válik jogosulttá a családi pótlékra, az új jogosultnak a következő hónaptól jár a támogatás.

 

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?

 

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot együttes nyilatkozatuk alapján bármelyik szülő igényelheti, akár gyermekenként külön-külön is. Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a városi gyámhivatal dönt.

 

 

 

 

 

2003. július

____________________________________________

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.

Ügyfélszolgálat telefon: (06-1)-475-5860

www.eszcsm.hu


 

[vissza]